fbpx

Welcome to Ticketpoint

Ticketpoint, for 20 years the official dealer of tickets for concerts, (sports) events, festivals and theater performances.

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Ticketpoint BV

Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Ticketpoint voor een Evenement;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Ticketpoint;
Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
Telefonische Verkoop
De verkoop die plaatsvindt via het door Ticketpoint beschikbaar gestelde telefoonnummer 0900-90008000. Dit nummer kan per Evenement afwijken;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
Ticketpoint
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ticketpoint Nederland B.V., gevestigd te postbus 2114, 5300 CC Zaltbommel
Website
De website www.ticketpoint.nl;
Winkelverkoop
De verkoop van Tickets via de winkels Ako, Bruna, Vivant, Techador of Tabaronde

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Ticketpoint worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Ticketpoint, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden accoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Ticketpoint treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Ticketpoint is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Ticketpoint een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Ticketpoint verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Ticketpoint aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Ticketpoint kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Ticketpoint of via Winkelverkoop, danwel telefonisch via het door Ticketpoint op haar Website aangegeven telefoonnummer
4.2 De door Ticketpoint geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Ticketpoint aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Ticketpoint niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Ticketpoint of Organisator, kan Ticketpoint en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 Ticketpoint en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Ticketpoint op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

Artikel 5 Fulfillment
5.1 Ticketpoint streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Ticketpoint.
5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Ticketpoint retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Ticketpoint niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Ticketpoint besluiten de Tickets niet om te ruilen.
5.3 Ticketpoint behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Ticketpoint kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Ticketpoint aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. Het kan voorkomen dat een Organisator Ticketpoint verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Ticketpoint wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.
6.3 Ticketpoint kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
6.4 Indien en voor zover Ticketpoint tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 Ticketpoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Ticketpoint door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Ticketpoint gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Ticketpoint uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Ticketpoint.

Customer care