fbpx

Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint is het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Skaad

YN IT RAMT FAN 75 JIER BEFRIJING KOMT PIER21 MEI DE LOKAASJEFOARSTELLING `SKAAD’.

De foarstelling fertelt it ferhaal fan in fersetsman út Het Gooi, dy’t by de KP (knokploech)  fan Skearnegoutum terjochte komt. Dêr makket er namme mei spektakulêre aksjes. Nei de oarloch krijt er in protte wurdearring en lof foar syn moed, mar letter stekt der twifel oan syn heldhaftichheid de kop op. Dan giet it mis. Politike druk fan de reagearing, Friezen dy’t har hannen ôflûke fan de `bûtesteander’, ferkearde keuzes fan himsels, der komt in stoartfloed fan ellinde oer him hinne. Fan syn hege fuotstik falt er djip.

SKAAD GIET NET ALLINNE OER DE SKIEDNIS

De foarstelling is ynspirearre op it libben fan Gerard Reeskamp, dy’t sawat de hiele oarloch yn Fryslân is. De makkers nimme lykwols de frijheid ek har ferbylding de romte te jaan. Want SKAAD giet net allinne oer de skiednis, mar ek oer tafal en needlot, ferdrukking en ferset, oer kiezen en moraal. Oer de wikselwurking tusken in karakter en de omstannichheden, oer perspektyf en dat guon dingen net werom te draaien binne.

SKAAD sjocht nei de skiednis mar stelt ek fragen oer hjoeddedei. Hoe sjogge wy no nei it ferline? Hoe wurket it troch yn in lân, yn famylje, op ynternet? En faaks ek wol oer de fraach: wat hiesto dien?

 

IN HET KADER VAN 75 JAAR VRIJHEID KOMT PIER21 MET DE LOCATIEVOORSTELLING SKAAD.

De voorstelling is gebaseerd op het levensverhaal van een verzetsman uit het Gooi. Tijdens de oorlogsjaren heeft hij bij de KP (knokploeg) van Scharnegoutum vele spectaculaire en moedige dingen doet. Direct na de oorlog wordt hij daarvoor geëerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven. En dan gaat het mis en stort alles in. Verkeerde keuzes, toeval en noodlot, Friezen die hun handen aftrekken van de ‘buitenstaander’. Van zijn hoge voetstuk maakt hij een diepe val.

SKAAD GAAT NIET ALLEEN OVER TOEN

De voorstelling is geïnspireerd op het leven van Gerard Reeskamp, de man die bijna de gehele oorlog in Fryslân is, maar de makers nemen de vrijheid om ook hun verbeelding de ruimte te geven. Want SKAAD gaat niet alleen over toen maar ook over nu. SKAAD is een verhaal over toeval en noodlot, over verdrukking en verweer, over keuzes en moraal. Over het samenspel tussen een karakter en de omstandigheden. Over perspectief en over de onomkeerbaarheid van dingen.

SKAAD kijkt naar de geschiedenis maar gaat ook over de problematiek en de keuzes waar we nu mee te maken hebben. Hoe kijken we nu naar dat verleden en hoe werkt het door, in een land, een familie, op internet?

Ticketpoint is het officiële verkooppunt voor tickets van SKAAD.

Koop meteen je ticketsselecteer de juiste datum

Pleats Pasveer

donderdag 16-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-16 19:00:00 2021-09-16 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

donderdag 16-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-16 21:00:00 2021-09-16 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

vrijdag 17-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-17 19:00:00 2021-09-17 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

vrijdag 17-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-17 21:00:00 2021-09-17 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zaterdag 18-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-18 19:00:00 2021-09-18 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zaterdag 18-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-18 21:00:00 2021-09-18 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 19-09-2021 | 14:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-19 14:00:00 2021-09-19 15:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 19-09-2021 | 16:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-19 16:00:00 2021-09-19 17:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

woensdag 22-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-22 19:00:00 2021-09-22 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

woensdag 22-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-22 21:00:00 2021-09-22 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

donderdag 23-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-23 19:00:00 2021-09-23 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

donderdag 23-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-23 21:00:00 2021-09-23 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

vrijdag 24-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-24 19:00:00 2021-09-24 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

vrijdag 24-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-24 21:00:00 2021-09-24 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zaterdag 25-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-25 19:00:00 2021-09-25 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zaterdag 25-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-25 21:00:00 2021-09-25 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 26-09-2021 | 14:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-26 14:00:00 2021-09-26 15:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 26-09-2021 | 16:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-26 16:00:00 2021-09-26 17:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

woensdag 29-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-29 19:00:00 2021-09-29 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

woensdag 29-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-29 21:00:00 2021-09-29 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

donderdag 30-09-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-30 19:00:00 2021-09-30 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

donderdag 30-09-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-30 21:00:00 2021-09-30 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

vrijdag 01-10-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-10-01 19:00:00 2021-10-01 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

vrijdag 01-10-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-10-01 21:00:00 2021-10-01 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zaterdag 02-10-2021 | 19:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-10-02 19:00:00 2021-10-02 20:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zaterdag 02-10-2021 | 21:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-10-02 21:00:00 2021-10-02 22:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 03-10-2021 | 14:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-10-03 14:00:00 2021-10-03 15:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 03-10-2021 | 16:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-10-03 16:00:00 2021-10-03 17:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Pleats Pasveer

zondag 26-09-2021 | 16:00

€ 23,50 | Entree

Prijzen zijn inclusief servicekosten per ticket. Per order wordt € 1,15 administratiekosten gerekend, voor verzendwijzen per post wordt dit verhoogd met posttoeslagen.

2021-09-26 16:00:00 2021-09-26 17:20:00 Europe/Amsterdam Skaad Pleats Pasveer

Locatie
Pleats Pasveer
Pasfeardyk 6, 8631 SK Loënga

In de voorstelling wordt zowel Fries als Nederlands gesproken.

Rolstoelplaatsen
Rolstoelplaatsen zijn telefonisch te koop via 0900 – 9000 8000 (€ 0,60 per minuut).

Veelgestelde vragen

Contact met ons opnemen

Webshop

Hotels

Organisatie

Deel deze pagina
Klantenservice