Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint is het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Privacy Statement

Privacy statement Ticketpoint

TICKETPOINT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en kopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is van groot belang, waaraan wij passende en technische maatregelen hebben getroffen tijdens onze bedrijfsprocessen.

Bij het kopen van producten van TICKETPOINT voor het gebruikmaken van de diensten van TICKETPOINT zal door ons worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de diensten van TICKETPOINT. Als u bij TICKETPOINT inlogt met een social media account zal TICKETPOINT uit dit account bepaalde persoonsgegevens ontvangen. TICKETPOINT verwerkt daarbij uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die jij als gebruiker van onze websites of app heeft verstrekt. Daarnaast leggen onze servers automatisch bepaalde bezoekgegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites.

TICKETPOINT is verantwoordelijk voor het verwerken van de door haar verkregen persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. TICKETPOINT heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die TICKETPOINT van u ontvangt bij het afnemen van producten of diensten van TICKETPOINT, van bezoekers van de TICKETPOINT website en van leden van de TICKETPOINT nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “Kopers”) worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Om Kopers de door hen gekochte tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de koper tickets heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
• Voor direct marketing activiteiten van TICKETPOINT, in het bijzonder om Kopers te kunnen informeren over TICKETPOINT, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Koper af te stemmen;
• Om de nieuwsbrief van TICKETPOINT toe te kunnen sturen aan consumenten die zich daarvoor hebben aangemeld.
• Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op TICKETPOINT van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
• Om, als u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven, (elektronisch) commerciële berichten, boodschappen of aanbiedingen toe te sturen, afkomstig van TICKETPOINT zelf en van derden die zijn betrokken bij de levering van de diensten en producten van TICKETPOINT en de evenementen waarvoor TICKETPOINT tickets verkoopt.

De persoonsgegevens die TICKETPOINT ontvangt worden niet gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

E-mail
Onder meer bij het kopen van tickets of bij reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van TICKETPOINT, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie en commerciële aanbiedingen van TICKETPOINT wilt ontvangen over TICKETPOINT, de evenementen waarvoor TICKETPOINT kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van TICKETPOINT. Daarnaast geeft u daarmee aan dat u instemt met de ontvangst van e-mail informatie of commerciële boodschappen van derden die betrokken zijn bij de levering van producten en diensten van TICKETPOINT, zoals bijvoorbeeld mediaorganisaties enz. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van TICKETPOINT of voornoemde derden geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of locatie, afgelasting etc.).

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat TICKETPOINT gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt ook te allen tijde op de website www.Ticketpoint.nl via ‘Klantenservice’ afmelden zodat uw wordt verwijderd uit het bestand.

Andere partijen
TICKETPOINT schakelt bij de uitvoering van haar diensten en de levering van producten derden in. TICKETPOINT draagt er zorg voor dat die derden de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze privacy statement. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die derden ter beschikking gesteld indien daarvoor voorafgaand ondubbelzinnig toestemming is gegeven.

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen en ons privacybeleid zullen houden.
Inzage, correctie en verzet
U kunt ons schriftelijk vragen welke gegevens over uzelf door TICKETPOINT worden verwerkt. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u om aanpassing daarvan verzoeken. U kunt daarnaast verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dat kan via de website www.ticketpoint.nl  en via onze klantenservice. Uw verzoeken worden zo snel mogelijk behandeld en uitgevoerd.

Afmelden direct-marketing
Als u wilt dat TICKETPOINT uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een invulformulier invullen op de website https://klantenservice.ticketpoint.nl/nl/support/home. Het afmelden is kosteloos. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens
TICKETPOINT bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Na een periode van twee jaar nadat u de laatste keer een ticket bij TICKETPOINT hebt geboekt of anderszins een product of dienst van TICKETPOINT heeft afgenomen, worden de gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing activiteiten, tenzij op TICKETPOINT een wettelijke verplichting rust om de gegevens langer te bewaren. Gegevens van Kopers die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van TICKETPOINT te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.
Indien u heeft aangegeven dat u niet voor direct marketing doeleinden wilt worden benaderd, worden uw gegevens, evenals dat gegeven, tot vijf jaar na die mededeling bewaard.

Beveiliging
TICKETPOINT heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. TICKETPOINT maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Op de website via de link www.ticketpoint.nl.cookie kunt u op ieder gewenst moment de cookies uitzetten en vind u de informatie en toelichting.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van TICKETPOINT en in verband met de verwerking door TICKETPOINT van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze Klantenservice via klantenservice@ticketpoint.nl. Het adres van TICKETPOINT is de Mangaan 11 (5234 GD) in ’s-Hertogenbosch.

Wijzigingen
TICKETPOINT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het is daarom verstandig om deze Privacy Policy regelmatig na te zien op eventuele wijzigingen.

Intellectuele eigendom
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door TICKETPOINT. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s, beeldmerken, de teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de website van TICKETPOINT en andere onderscheidingsmiddelen van TICKETPOINT en evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, voor het overige bij TICKETPOINT, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TICKETPOINT. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Ticketpoint.BV
Postbus 2114
5300 CC Zaltbommel KvK-nummer: 18070374
BTW nummer: NL815784776B01

 

Download hier ons Privacy Statement als PDF.

 

Klantenservice