fbpx

Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint, al 20 jaar het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Ticketpoint Garantie

Voor € 3,50 per ticket kunt u uw tickets onderbrengen in een Ticketpoint garantie. De Ticketpoint garantie is geen verzekering. Bij evenementen kan een Ticketpoint garantie worden afgesloten, voor het geval u het evenement niet kunt bezoeken. Ten gevolgen aan een van de omstandigheden aan u zijde zoals die omschreven worden onder het hoofdstuk Dekking, als hierna staat omschreven. De Ticketpoint garantie is uitsluitend op het moment van bestellen van de toegangsbewijzen af te sluiten, en is gekoppeld aan het aantal bestelde toegangsbewijzen. De annulering dient u zo spoedig mogelijk aan Ticketpoint schriftelijk, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) van de gebeurtenis door te geven. Bij annulering dient u in het bezit te zijn van een bewijsdocument (doktersverklaring/ANWB rapport, bewijs van opname, overlijdensbericht etc.).

U dient in geval van annulering binnen één week na het evenement de toegangskaarten voorzien van controlestrook en bewijsdocument retour te zenden. U ontvangt binnen 2 weken het geld op de opgegeven rekening. Wij vergoeden u uitsluitend de kosten voor het toegangsbewijs. Kosten voor de Ticketpoint garantie en de reserveringskosten worden bij annulering niet vergoed. Door het tot stand komen van een overeenkomst met Ticketpoint accepteert u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Ticketpoint. Soort verzekering: Annuleringsgarantie Verzekerde: De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs. Verzekerd(e) belang(en): Aangekocht ticket (kaartbedrag exclusief servicekosten, aanvullende kosten en premie) door verzekerden.

Dekking:
* overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde, mits medisch is vastgesteld door de behandelende arts/specialist; * overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van bloed- en/of aanverwanten in de eerste of tweede graad van een verzekerde, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen 60 dagen voor de oorspronkelijk geplande ingangsdatum van het evenement en dit medisch is vastgesteld door de behandelende arts/specialist; * het optreden van te voorziene complicaties van verzekerde, diens echtgenote of de gene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister); * ernstige zaakschade als gevolg van een brand, ontploffing, inbraak of een natuurkracht, welke het eigendom van een verzekerde of het bedrijf waar verzekerde werkzaam is (beiden in Nederland) treft, zodanig dat diens aanwezigheid dringend vereist is; * definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet; met de definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijk gesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract. * diefstal, verduistering of vermissing dan wel total-loss-schade aan het voor de reis naar het evenement te gebruiken vervoermiddel (excl. huuraut’s) door aanrijding, brand of explosie binnen 14 dagen vóór de ingangsdatum van het evenement. Ingangsdatum contract: Na koop geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs, dan wel na koop geldig annuleringsbewijs binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) na koop geldig plaatsbewijs, waarbij de contractsvervaldatum niet binnen een maand na koop zal plaatsvinden. Contractsvervaldatum: Start evenement (*aanvangstijd op plaatsbewijs) waar het annuleringsbewijs in combinatie met het plaatsbewijs betrekking op heeft. Premie: Zie annuleringsbewijs.

Aanvullende Voorwaarden:
Uitsluitingen Ticketpoint garantie is geen vergoeding verschuldigd voor schade, onkosten of ongevallen veroorzaakt door, ontstaan uit, optredende bij of voortvloeiende uit: 1.1 opzet of grove schuld van verzekerde (persoon of personen); 1.2 gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer muiterij en vordering1.3 atoomkernreactie, onverschillig hoe ontstaan; 1.4 een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen; 1.5 terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 1.6 handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen. Verplichtingen van verzekerde Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor Ticketpoint garantie tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: 2.1 Ticketpoint garantie zo spoedig mogelijk schriftelijk, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) van de gebeurtenis kennis te geven en de plaatsbewijzen te annuleren. De melding dient vergezeld te gaan van een opgave van de oorzaak waardoor c.q. de omstandigheden waaronder ? de gebeurtenis heeft plaatsgevonden; 2.2 Ticketpoint garantie zo spoedig mogelijk alle gewenste gegevens en stukken te verstrekken en door te zenden in de door Ticketpoint.nl Garantie gewenste vorm, bestaande uit ten minste een ingevuld schadeformulier, geldig plaats- en annuleringsbewijs inclusief aangehechte originele controlestrook en bewijsstukken tw. Doktersverklaring (indien van toepassing), verklaring van politie (indien van toepassing) en uittreksel bevolkingsregister. 2.3 Ticketpoint garantie zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Ticketpoint garantie zou schaden; 2.4 alle redelijke maatregelen te nemen teneinde kosten in de zin van deze verzekering te voorkomen dan wel te beperken; 2.5 een deskundige in de gelegenheid te stellen om de schade op te nemen voordat reparatie of vernietiging (verdwijning daaronder begrepen) heeft plaatsgevonden; 2.6 zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie te doen indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, waarbij het verzekerde belang is betrokken. Niet nakomen van verplichtingen Ticketpoint garantie is niet tot uitkering gehouden, indien de verzekerde een in de voorwaarde gestelde verplichting niet nakomt dan wel indien er sprake is van een tijdens de koop voorzienbare gedekte omstandigheid, tenzij hij aantoont dat hem daarvan geen verwijt kan worden gemaakt en de belangen van Ticketpoint garantie daardoor niet zijn geschaad. Indien de verzekerde opzettelijk een verkeerd, onjuiste of onvolledige mededeling en / of voorstelling van zaken doet vervalt elk recht op uitkering. Andere Verzekeringen Ticketpoint garantie is geen vergoeding verschuldigd voor schade of onkosten die verzekerd zijn krachtens een andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum. Uitkeringen uit hoofde van de ongevallenverzekering zijn niet onder deze bepaling begrepen. Vervaltermijn Heeft Ticketpoint garantie ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de verzekering een definitief standpunt ingenomen, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de vordering, dan vervalt na een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van Ticketpoint garantie ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij de rechthebbende binnen die termijn het standpunt van Ticketpoint garantie heeft aangevochten. Premiebetaling De verzekerde is de premie bij aanschaf van het plaatsbewijs in combinatie met het annuleringsbewijs verschuldigd, dan wel verschuldigd bij aanschaf van het annuleringsbewijs achteraf. Ticketpoint garantie is nimmer gehouden tot premierestitutie.- Op de door Ticketpoint garantie met particuliere verzekerden gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, is het Nederlands recht van toepassing. – Een privacyreglement is van toepassing op persoonsgegevens die onze vennootschap in een persoonsregistratie opneemt. Bloed- en aanverwanten Hieronder wordt alleen en uitsluitende verstaan: – Eerste graad: de echtgenote, de (schoon-)ouders c.q. pleegouders, de eigen kinderen alsmede de pleeg- en/of stiefkinderen van verzekerde. Als echtgenoot of echtgenote zal tevens orden aangemerkt degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont dan wel met wie de verzekerde een samenlevingscontract heeft.- Tweede graad: de broers, de zusters, de zwagers, de schoonzusters, de grootouders en de kleinkinderen van de verzekerde. Ongeval Een plotseling onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, dat overlijden dan wel tijdelijke of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.
Indien u Ticketpoint Garantie heeft afgesloten op een seizoenkaart en passe partout gelden de volgende voorwaarden:
– Restitutie wordt alleen op de volledige seizoenkaart of passe partout gegeven en niet op individuele wedstrijden/events.
– Indien u aanspraak wilt maken op restitutie dient u schriftelijk bewijs te overleggen, zoals eerder genoemd, waaruit blijkt dat u niet in staat bent geweest om minstens de helft van de wedstrijden/events te bezoeken.

Met een ongeval wordt gelijkgesteld: a. Acute vergiftiging ten gevolg van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen, en anders dan het binnenkrijgen van allergenen: b. Besmetting door ziektekiemen of allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens dier of zaken: c. Het plotseling en ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen en de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van binnendringende ziektekiemen of allergenen; d. Verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen. e. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; f. Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden. g. Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel; h. Complicaties of verergering van het door een gedekt ongeval veroorzaakt letsel als rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of van de door dat ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling. Uitsluitingen met betrekking tot het risico van ongevallen.

Ticketpoint garantie is niet tot enige uitkering verplicht te zake van:
a. Ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende; b. Ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; c. Ongevallen te gevolg van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, andere, dieren of goederen te redden;d. Ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand of als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van de verzekerde; e. Psychische aandoeningen, ongeacht de oorzaak daarvan, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van het bij een gedekt ongeval ontstaan hersenletsel; f. Ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had; g. Ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden; h. Ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf hernia nucleïpulposi), krakende peesschede-ontsteking (tendovaginitis lateralis) of golfersarm (epicondylitus medialis); i. De gevolgen van door de verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een gedekt ongeval, dat deze behandeling noodzakelijk maakte; j. Ongevallen de verzekerde overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer,indien de verzekerde de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt; k. Ongevallen die verband houden met het gebruik maken van een motorvliegtuig, anders dan als passagier;l. Ongevallen welke het gevolg zijn van: Het maken van tochten over gletsjers, tenzij onder leiding van erkende gids; Klettern Het deelnemen aan en training voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en bromfietsen indien in die wedstrijd het snelheidselement overheerst. Groepsreservering Ingeval van groepsreserveringen (door een natuurlijk of rechtspersoon) bestaat alleen recht op vergoeding voor diegene die een verzekerde gebeurtenis overkomst, dan wel voor diegenen die verder als rechtshebbende worden aangemerkt, mits deze rechthebbende tevens in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs.

Klantenservice